Bemutatkozás

A Budaörs Frankhegy Viziközmű Társulat (Társulat) jogelődjét, a Frankhegyi Beruházó és Fejlesztő Viziközmű Társulatot 1998-ban jegyezte be a Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság. Mai formájában a Társulat 2001. december 3-án nyert bejegyzést a Cg.13-16-000029/36 számú végzéssel. 

 

Társulatunk tevékenységét kezdettől fogva a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. (Vgtv.) határozza meg

„38. § A víziközmű társulat közfeladatként kizárólag a település, vagy több település esetén az együttesen ellátható települések belterületi, illetve lakott területi részének közműves vízellátását, szennyvízelvezetését, szennyvíztisztítását, a belterületi vízrendezést és csapadékvíz-gazdálkodást szolgáló vízilétesítményeket hoz létre, illetve fejleszt. A víziközmű társulat az e törvényben meghatározott közfeladatán és az ahhoz kapcsolódó helyreállítási munkákon kívül egyéb tevékenységet nem végezhet.” 

 

A Vgtv. tehát nem csak tételesen felsorolja a Társulat által végezhető tevékenységeket, hanem minden egyéb munkálat végzését megtiltja, így nem végezhet közút, közterület fejlesztése címén kisajátítást, telekalakítást, nem létesíthet járdát, nem fektethet le gáz- és távhővezetéket stb. 

 

Társulatunk működésének anyagi hátterét is a Vgtv. határozza meg: 

„A víziközmű társulat vagyona 44. § (1) A víziközmű társulat a tagok hozzájárulásából, valamint az érintett helyi önkormányzat 

és az állam költségvetési, illetve egyéb támogatásaiból látja el a közcélú feladatait.” 

 

Társulatunk tevékenységét ellenőrző bírósági, hatósági és szakmai szervezetek: 

„39. § (1) A víziközmű társulat törvényességi felügyeletét a cégbíróság látja el. A cégbíróságnak a víziközmű társulattal kapcsolatos eljárására a Ctv. előírásait kell alkalmazni, kivéve a Ctv. 74. § (3) és (4) bekezdésében foglaltakat. (Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága) 

(2) A víziközmű társulatnak a 38. § szerinti közfeladat teljesítésére irányuló szakmai ellenőrzését a társulat székhelye szerinti vízügyi igazgatási szerv látja el. (Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság) 

(4a) A fővárosi és vármegyei kormányhivatal jogosult a víziközmű társulat működését hatósági ellenőrzés keretében vizsgálni.” (Pest Vármegyei Kormányhivatal) 

 

Sem az Önkormányzat, sem pedig a Polgármesteri Hivatal nem gyakorol Társulatunk felett sem szakmai, sem hatósági felügyeletet, így törvénybe ütköző kötelezettséget nem róhat rá, és törvényben meghatározott közcélú feladatait nem akadályozhatja!  


Társulat szervei

Társulatot és tagokat érintő jogok, kötelezettségek